fbpx

Cursusvoorwaarden

Voorwaarden bij inschrijving voor cursussen en opleidingen

Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich bij Rooster & co heeft ingeschreven voor het volgen van een cursus. Op iedere cursus van Rooster & co zijn deze voorwaarden van toepassing. De directie mag de voorwaarden tussentijds wijzigen, zonder dat dit nadelig is voor reeds ingeschreven deelnemers.

Aanmelding, inschrijving en plaatsing
Aanmelding vindt plaats via het formulier op de website van Rooster & co. De deelnemer ontvangt hierop een bevestiging van inschrijving per e-mail. Elke cursus kent een minimum aantal deelnemers. Wanneer zich naar ons oordeel onvoldoende deelnemers hebben ingeschreven voor een cursus, zijn wij bevoegd om de betreffende cursus te annuleren. In dit geval zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld worden gerestitueerd. De deelnemer zal indien mogelijk een alternatieve datum worden aangeboden.

Cursusadministratie
Wanneer de deelnemer zich inschrijft en daarmee akkoord gaat met de voorwaarden, wordt een factuur aangemaakt voor de deelnemer of bedrijf/school waar de deelnemer werkzaam is. Bij de cursusinformatie delen wij mee waar de cursus plaatsvindt, de aanvangsdatum en op welk tijdstip de cursus gegeven zal worden. Detailinformatie betreffende docent of locatie zal, indien nodig, op een later tijdstip verstrekt worden via e-mail.

Aansprakelijkheid
Rooster & co is niet aansprakelijk wanneer, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren of kapot gaan. De deelnemer is aansprakelijk wanneer Rooster & co of medewerkers van Rooster & co op enigerlei wijze schade lijden en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door ons of onze medewerkers gegeven instructies aan de deelnemer. De deelnemer dient ons te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Vakanties en algemene erkende feestdagen
Cursussen worden zoveel mogelijk buiten de algemeen erkende schoolvakanties aangeboden. Indien de cursus geheel of gedeeltelijk niet door de deelnemer wordt gevolgd wegens een door hem of haar vastgestelde vakantie of andere absentie, kan de cursus of het desbetreffende gedeelte daarvan niet worden ingehaald. Indien sprake is van een door Rooster & co verschoven cursus of onderdeel daarvan en de deelnemer op het nieuw vastgestelde tijdstip verhinderd is, is Rooster & co verplicht om de deelnemer een hem of haar passend alternatief aan te bieden. Als passende alternatieven worden in ieder geval aangemerkt het geven van gelegenheid om de gemiste cursusonderdelen op een later tijdstip te volgen.

Vertrouwelijkheidsverklaring
Rooster & co verklaart dat informatie van de deelnemer in geen geval wordt verstrekt aan derden door docenten van Rooster & co of externe docenten die door Rooster & co zijn ingehuurd. Dit geldt zowel voor schriftelijke informatie als voor mondelinge informatie die gedurende de cursus gegeven wordt. Rooster & co is niet aansprakelijk indien andere deelnemers niet correct met informatie omgaan.

Waarheidsgetrouw verklaring
Rooster & co verklaart dat alle informatie die aan de deelnemer verstrekt wordt waarheidsgetrouw is. Ook verklaart Rooster & co dat alle informatie accuraat is. Mocht verstrekte informatie verkeerd of niet meer van toepassing zijn, dan is Rooster & co verplicht de deelnemer hiervan op de hoogte te brengen door middel van een e-mail.

Klachtenregeling
Rooster & co heeft een klachtenregeling waar door deelnemer gebruik van kan worden gemaakt. Deze klachtenregeling is te vinden op onze website onder de kop ‘contact’ of via deze link: https://www.roosterenco.nl/contact/.

Bekwaamheid docenten
Rooster & co verklaart dat al haar docenten bekwaam zijn voor het geven van de desbetreffende cursus. Ook wanneer een docent door omstandigheden vervangen wordt door een andere docent, verklaart Rooster & co hiervoor alleen bekwaamde docenten in te zetten.

Annulering cursus door Rooster & co
Mocht een cursus te weinig aanmeldingen hebben of door onverhoopte zaken niet gegeven worden, dan kan Rooster & co de cursus altijd annuleren. Rooster & co zal dit zo snel mogelijk aan de deelnemer laten weten middels een e-mail of telefonisch contact. De deelnemer krijgt hierbij de mogelijkheid op een ander moment aan de cursus deel te nemen of het cursusgeld volledig vergoed te krijgen.

Betaling
De deelnemer ontvangt na aanvang van de eerste cursusdag een factuur. De deelnemer wordt geacht deze factuur binnen 14 dagen te voldoen op rekening van Rooster & co zoals vermeld op de factuur. Mocht deelnemer de factuur niet voldoen binnen de gestelde termijn van 14 dagen is Rooster & co gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

Afmelding en annulering
Na inschrijving heeft de deelnemer een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Deelnemer kan de cursusinschrijving zonder opgaaf van reden ongedaan maken. Dit kan door een mail te sturen naar info@roosterenco.nl. Tot 1 maand voor aanvang van de cursus kan de deelnemer kosteloos annuleren. Tot 1 week voor aanvang van de cursus kan de cursus worden geannuleerd, we brengen dan 50% van het opleidingsbedrag in rekening. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de eerste cursusdag of bij afwezigheid zonder kennisgeving is het volledige opleidingsbedrag verschuldigd. In geval van ziekte is het toegestaan om de gemiste cursusonderdelen op een later tijdstip te volgen. Rooster & co kan hiervoor een vergoeding van € 50,- excl. BTW in rekening brengen.
Annulering of ziekmelding kan via e-mail naar info@roosterenco.nl.

Contact met Rooster & co
Wanneer de deelnemer vragen heeft kan deze via e-mail (info@roosterenco.nl) of telefonisch bij Rooster & co terecht. Rooster & co verklaart dat een e-mail of telefonisch achtergelaten bericht binnen twee werkdagen wordt beantwoord. Uitzondering zijn vakanties en/of onverhoopte situaties. Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 18.00 uur.

Vragen die een langere verwerkingstijd kennen wordt de ontvangst van bevestigd met daarbij een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Copyright studiemateriaal
Op het studiemateriaal van Rooster & co berust copyright. Het is niet toegestaan materiaal van Rooster & co te vermenigvuldigen en/of te gebruiken voor andere doeleinden dan eigen gebruik.

 

Hoogeveen, 29 maart 2019
ROOSTER & CO
versie 2017.02.20

Rooster & co B.V.  |   Donau 1-12   |   7908 HA HOOGEVEEN   |   Tel. (088) 311 1200   |   info@roosterenco.nl